Христовите страдания

Христовите страдания
Из жития на светиите на Светителя Димитрий Ростовски. Приложение към месец март.

.. няма в Него ни изглед, нито величие;
ние Го видяхме, и в Него нямаше изглед,
който да ни привлича към Него.
Той беше презрян и унизен пред людете,
мъж на скърби и изпитал недъзи,
и ние отвръщахме от Него лице си;
Той беше презиран,
и ние за нищо Го не смятахме.
Но Той взе върху Си нашите немощи
и понесе нашите недъзи;
а ние мислехме, че Той беше поразяван,
наказван и унизяван от Бога.
А Той бе изпоранен за нашите грехове
и мъчен за нашите беззакония;
наказанието за нашия мир биде върху Него,
и чрез Неговите рани ние се изцелихме.
Всички ние блуждаехме като овци,
отбихме се всеки от пътя си,
- и Господ възложи върху Него
греховете на всинца ни.
Той бе измъчван, но страдаше доброволно
и уста Си не отваряше;
като овца биде Той заведен на клане,
и както агне пред стигачите си е безгласно,
така и Той не отваряше уста Си.
От затвор и съд Той биде грабнат;
но рода Му кой ще обясни?
защото Той бе изтръгнат от земята на живите;
за престъпленията на Моя народ претърпя смърт.
Отредиха Му гроб със злодейци,
но Той биде погребан у богатия,
защото не бе сторил грях,
и в устата Му нямаше лъжа.
Но Господу биде угодно да Го съкруши,
и Той Го предаде на мъчение;
а кога душата Му принесе умилостивна жертва,
Той ще види дълговечно потомство,
и волята Господня успешно ще се изпълнява
чрез Неговата ръка.
( Исаия 53;2-10)